Snowdon Event Management

Mae MountainXperience yn arbenigwyr o ran trefnu digwyddiadau o bob maint ar yr Wyddfa. Gyda blynyddoedd o brofiad rheoli digwyddiadau, ni yw’r dewis delfrydol ar gyfer eich digwyddiad mynydd. P’un a ydych yn bwriadu dringo’r Wyddfa fel teulu o bedwar neu eisiau dod â’ch gweithlu cyfan gyda 100+ o staff i Eryri, gallwn drefnu’r logisteg ar gyfer grwpiau o unrhyw faint. Mae ein gwasanaeth rheoli digwyddiadau’r Wyddfa heb ei ail.

O’r tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn trafod eich anghenion ac yn gweithio i ddeall yn union beth yr hoffech ei gyflawni. Gallwn eich cynghori ar ddewis y llwybr mwyaf addas i fyny’r mynydd ar gyfer eich grŵp ac awgrymu amseroedd cychwyn. Efallai eich bod yn chwilio am heic arferol yn ystod y dydd yn dechrau fel arfer rhwng 8am a 9am neu efallai yr hoffech drefnu taith gerdded i fyny’r Wyddfa tra bod yr haul yn codi/machlud.

Gallwn addasu unrhyw ddigwyddiad i fod mor hyblyg â phosibl gyda niferoedd. Gallwn helpu gydag opsiynau trafnidiaeth a llety yn ogystal â bwyd a diod ar y mynydd, cyn ac/neu ar ôl eich digwyddiad. Byddwn yn trefnu popeth o gynlluniau hyfforddi ar gyfer eich cerddwyr ymlaen llaw i dystysgrifau ac anrhegion ar ôl y digwyddiad.

Diogelwch mynydd yw ein prif flaenoriaeth bob amser ac rydym ond yn defnyddio arweinwyr mynydd cymwys a phrofiadol. Rydym yn defnyddio cymhwyster Mountain Leader Mountain Training fel y lefel isaf ar gyfer ein tîm ac mae angen i bob arweinydd feddu ar gymhwyster cymorth cyntaf awyr agored cyfredol yn ogystal ag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth £5m. Rydym yn gweithio gyda chronfa reolaidd o Arweinwyr Mynydd llawrydd y mae pob un ohonynt yn hysbys i ni ac rydym yn ymddiried ynddynt. Mae gan lawer ohonynt gysylltiadau cryf â’r Wyddfa fel wardeniaid gwirfoddol neu aelodau o’r tîm achub mynydd. Mae ein holl weithgareddau yn cael eu hasesu o ran risg yn fewnol ac yn cael eu cymeradwyo gan ein cynghorydd technegol. Mae dogfennaeth lawn ar gael ar gais.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am sut y gall MountainXperience helpu gyda rheoli eich digwyddiadau ar yr Wyddfa, cysylltwch â ni heddiw i ddechrau arni.